1. הלקוח/בית העסק (להלן המנוי) החתום מטה מצהיר ומתחייב לתנאים שיפורטו להלן: 1.1. מובן ומוסכם על המנוי שהמודם הסלולרי וכל הציוד הנלווה שיותקן אצלו (להלן הציוד) הינו בבעלותה הבלעדית של חברת קוקו אלקטרוניקה (להלן החברה) והמנוי מקבל במסגרת הסכם שירות זה (להלן ההסכם) את זכות השימוש בלבד. המנוי מתחייב להשיב את הציוד, על כל פרטיו וחלקיו לחברה עם סיום מתן השירות ו/או דרישתה הראשונה של החברה להשבתם, מבלי שתהיה לו ו/או למי מטעמו זכות עכבון מכל סוג שהוא. 1.2. במקרה והציוד או חלקו לא יוחזר ו/או יוחזר בחוסר, חלקי או פגום מכל סיבה שהיא (לרבות אובדן, גניבה, חדירת נוזלים וכד'), המנוי יחויב לשלם לחברה בגין הציוד ע"פ תעריפי החברה כפי שיהיו נהוגים מעת לעת ע"י החברה, ובכל מקרה לא יפחתו מ-500 ₪ לא כולל מע"מ אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לגבות תשלום על פי התעריף שיהיה נהוג אצלה בעת הרלוונטית. 2. המנוי מתחייב לנקוט בכל הצעדים הדרושים לשם שמירה על תקינותו ושלמותו של הציוד ולבטחו בביטוח מתאים. 3. החברה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות את תוכנת הקופה הנמצאת בשימוש המנוי , בהתאם לצרכים המשתנים ולצורך פעולה תקינה של הקופה לפי הכללים, התקנות והחוקים שיכתבו ע"י הרשויות המוסמכות במדינה. 4. מובן ומוסכם כי מתן השירות איכותו ותנאיו לרבות תעריפיו עשויים להשתנות מעת לעת ואפילו להפסק באופן זמני או קבוע בכל עת עפ"י הנסיבות. 4.1. ידוע למנוי כי תעריפי השירות אינם כוללים את תעריפי הסליקה ו/או כל תעריף אחר בגין ספקים כלשהם. 4.2. ידוע למנוי כי הציוד פועל ברשת סלולרית, והעדר שרות סלולרי באתר הלקוח יגרום לנתק בקשר עם שב"א. 4.3. ידוע למנוי שמהירות קבלת האישורים תלויה גם בשרותי חברות הסליקה. 4.4. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לאישור ורישום של העסקאות המבוצעות בכרטיסי האשראי וכמו כן גם לגבי אמינות בדיקת הכרטיסים שיועברו באמצעות השירות, לרבות כל הקשור לצד שלישי כלשהו. 4.5. החברה לא תשא באחריות לכל אובדן (לרבות נזקים ישירים ועקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, אובדן הכנסה,מניעת רווח, אובן מידע מכל סוג שהוא וכד') העלול להיגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה משימוש בשירות. 5. המנוי מסכים שהחברה תהיה רשאית לנתק את הציוד משרות התקשורת הסלולרית, בגין אי פירעון חובותיו הכספיים כלפיה וכי המנוי מוותר בזאת על כל טענה שהיא בשל כך כלפי החברה. 6. המנוי מודע ומבין שהמודם הסלולרי שהותקן אצלו ניתן לו בהשאלה לתקופת השימוש ולא בשכירות . 7. המנוי יודע ומבין כי התשלום החודשי שהוא משלם בגין חבילת התקשורת הינו תשלום בגין העברת הנתונים בתווך התקשורת הסלולרית ואינו כולל שירות תיקונים או אחריות כלשהיא על המודם מעבר לתקופת אחריות היצרן שהיא 12 חודשים מיום הרכישה. 8. התשלום בגין חבילת התקשורת ייגבה החל מיום התקנת הציוד אצל המנוי ויהיה צמוד לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן ביחס למדד הידוע במועד חתימת הסכם זה. 9. התשלומים בגין חבילת התקשורת ישולמו באמצעות הוראת קבע מחשבונו של המנוי לחשבון שתורה לו החברה, או באופן אחר שיסוכם בין הצדדים. 10. מנוי שהתחייב לשלם באמצעות הוראת קבע בנקאית, יחויב חשבונו בבנק מידי חודש בחודשו מראש עבור החודש השוטף. 11. במידה ולא יעמוד המנוי בתנאי ההסכם , מתחייב המנוי להחזיר את הציוד למשרדי החברה מיד עם הפסקת התשלום ו/או הדרישה הראשונה אשר תתקבל מהחברה, לפי המוקדם, במצב תקין וראוי לשימוש. 12. ביטול חוזה לאחר התקנה יחויב בעלות טיפול של 500 ₪ לפני מע"מ(בכפוף לתקופה המותרת ע"פ מדיניות החברה) 13. שינוי אמצעי תשלום לאחר התקנה, יחויב בעלות של 50 ₪ לפני מע"מ (בכפוף לתקופה המותרת ע"פ מדיניות החברה)